ความก้าวหน้าในการดำเนินการ

  • งานสำรวจตรวจสอบสภาพดินและวัสดุ ดำเนินงานในช่วงวันที่ 24 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

งานสำรวจตรวจสอบสภาพดินและวัสดุ โดยจะทำการขุดหลุมทดสอบ (Test Pit, TPE) สำหรับโครงสร้างชั้นทางเดิมจำนวน 4 หลุม และทำการขุดหลุมทดสอบ (Test Pit, TPN)      สำหรับคันทางใหม่/ถนนใหม่ จำนวน 7 หลุม โดยจะดำเนินงานในช่วงวันที่ 24 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

  • งานจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร ทำการสำรวจเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565
  • ดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น ในช่วงวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2565 จะดำเนินการจัดทำโครงข่ายหมุด GPS ตามแนวสายทาง และในช่วงวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 จะดำเนินการสำรวจระดับ Profile
  • งานสำรวจรายละเอียดบริเวณพื้นที่โครงการโดยการบินโดรน (Drone)
Scroll to Top