การมีส่วนร่วมของประชาชน

  • สื่อประชาสัมพันธ์
  • การเข้าพบปะหารือผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1.การเข้าพบปะหารือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

        ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยได้เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองคกรปกครองส่วนทองถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ราย ดังนี้

รูปบรรยากาศการเข้าพบปะหารือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์โครงการเบื้องต้น

รูปบรรยากาศการเข้าพบปะหารือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์โครงการเบื้องต้น

 2.การเข้าพบปะผู้นำชุมชน (เตรียมความพร้อมชุมชน)

      ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยได้เข้าพบ กำนันตำบลห้วยใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านชากนอก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ร่วมสังเกตการณ์ ดังนี้

รูปบรรยากาศการเข้าพบปะหารือผู้นำชุมชนและประชาสัมพันธ์โครงการเบื้องต้น

Scroll to Top