โครงการสำรวจ ออกแบบถนนสาย ฌ 16 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2       

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน       พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ศาลาหลวงพ่อตู่ ชั้น 1วัดอินทนาราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟัง      ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

  เพื่อนำเสนอรายละเอียดแบบร่าง        ผลการศึกษาโครงการ ร่างรายงาน  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น        และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

 • สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1       

  เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ศาลาหลวงพ่อตู่ ชั้น 1วัดอินทนาราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟัง      ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

  เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการ

ความเป็นมาและเหตุผลความสำคัญ

      เนื่องด้วยนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การวางแผนลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการภาครัฐ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับ 10 อุตสาหกรรมการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตเมืองพัทยามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับจำนวนประชากรที่เข้ามาทำงานในภาคธุรกิจในเมืองพัทยาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลให้เมืองพัทยาประสบปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และในวันหยุดเทศกาลระยะยาว เมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่การจราจรโดยเร่งด่วน ซึ่งเป็นความสำคัญในระดับต้น ๆ โดยเฉพาะถนนที่อยู่ในโครงข่ายของผังเมืองรวมเมืองพัทยาที่ได้กำหนดเส้นทางบังคับไว้ เพื่อการรองรับสภาพการจราจรหนาแน่นในปัจจุบัน และการขยายตัวของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
      เพื่อให้ทันกับสภาพการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองพัทยา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงเห็นสมควรในการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยได้เล็งเห็นว่าถนนสาย ฌ 16 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 นั้นมีศักยภาพในการเชื่อมโยง พื้นที่เมืองพัทยา บริเวณหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรมกับพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นที่ดินประเภทชุมชนเมืองรองรับการเติมโตในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนการเดินทางเข้าสู่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นสนามกีฬา สนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อมที่มีมาตรฐาน สามารถรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติตามนโยบายเมืองพัทยาที่จะดำเนินพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองแห่งการกีฬารวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนของเมืองพัทยา
      นอกจากนี้การพัฒนาโครงการจะช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการของโครงข่ายถนนให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางแบบเป็นลำดับชั้น (Hierarchy of Highway) สามารถรักษาความสามารถในการเคลื่อนที่ (Mobility Function) ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility Function) และเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ลดข้อจํากัดด้านการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากระบบคมนาคมและขนส่ง เป็นการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนาเมืองพัทยาให้มีบทบาทการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านธุรกิจ/บริการ สอดคล้องกับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
      ดังนั้นเมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ สำรวจและออกแบบรายละเอียด ในขั้นนี้เพื่อนำไปสู่การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินการเวนคืน และดำเนินการก่อสร้างโครงการในระยะต่อไป 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสำรวจ และออกแบบรายละเอียด ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสังคม และงานระบบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประมาณราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์เพื่อการเวนคืน การดำเนินการก่อสร้างถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแนวเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก เริ่มจากถนนจอมเทียนสาย 2 บริเวณจุดบรรจบถนนสุขุมวิท – ซอยเขามะกอก 1 ตามร่างถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อทราบกรอบค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน จำนวนแปลงที่ดินและผู้ครอบครอง แบบก่อสร้าง และพื้นที่ในการก่อสร้างถนน รวมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
Scroll to Top